2019 Red Tea Drip Bag 云南古树滇紅挂耳包

想不想在這行管期間也能好好喝茶呢?無論你生在何處,無時無刻,在沒有完整的茶具情況下也能喝上一杯好茶,尤其是現在不宜出門的期間,我們願意把茶送到你家。
2019 雲南古樹滇紅 – 5包
2019 Yunnan Gu Shu Red Tea – 5bags

RM40.00

5 in stock

Additional information

Weight 0.03 kg
Dimensions 21 × 11 × 6 cm